مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3249)

3-5-6 تعیین درصد پوشش علف های هرز در هر کرت293-5-7 درصد رطوبت نسبی خاک293-5-8 عملکرد غلاف خشک303-5-9 عملکرد دانه خشک303-6-10 عملکرد بیولوژیک303-5-11 شاخص برداشت303-5-12 درجه باردهی303-5-13 تعداد غلاف خشک در هر بوته303-5-14 وزن صد دانه313-5-15 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3253)

3-4-2- آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در سرم………………………………………………653-4-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب واحد در لیتر در سرم………………………………………………………………673-4-4- آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر حسب واحد در لیتر در سرم…………………………………………………………693-4-5- میانگین پروتئین کل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3254)

1-4-1- نشخوارکنندگان…12 2-4-1- گوشتخواران12 3-4-1- پرندگان13 4-4-1- ماهیان 13 5-4-1- خزندگان 13 6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14 7-4-1- پریمات ها و انسان 14 5-1- مورفولوژی16 6-1- چرخه زندگی16 7-1- اپیدمیولوژی 18 1-7-1- حیوانات اهلی18 2-7-1- نشخوارکنندگان19 ادامه مطلب…

By 92, ago